Má veriaci autoritu nad Satanom?

Má veriaci autoritu nad Satanom? OdpoveďAutorita veriaceho nad Satanom a víťazstvo nad duchovnými silami zla závisia od Božej moci, relatívnej moci Satana a Božej moci vo veriacom.

Po prvé, Božia moc je dokonalá a neobmedzená. Stvoril nebo a zem (Genesis 1:1) a má moc nad životom a smrťou. Boh má jasne moc nad Satanom a nakoniec uvrhne Satana do večného trestu v ohnivom jazere (Zjavenie 20:7–10).Po druhé, Satanova moc, hoci sa s Božou nevyrovná, je stále silná. Satan môže pokúšať ľudí, ako to urobil s Evou v rajskej záhrade (Genesis 3). Niekedy dostáva od Boha povolenie spôsobovať ľuďom bolesť, ako je to v prípade Jóba (Jób 1–2). Bol schopný pokúšať Ježiša, ale nebol schopný spôsobiť, aby sa potkol alebo zhrešil (Matúš 4:1–11). Boh nás varuje, že Satan loví ľudské obete tak, ako revúci lev loví svoju korisť (1Pt 5:8). Satanova moc je dnes obmedzená nielen čo do účinnosti, ale aj časom. Zlo bude v budúcnosti čeliť konečnej porážke (pozri Zjavenie 12:12 a 20:10).To nás privádza k našej moci vo vzťahu k Satanovi. Veriaci v Ježiša Krista (Ján 3:16; Efezanom 2:8–9) majú v sebe prebývajúceho Božieho Ducha. Galaťanom 2:20 hovorí: S Kristom som bol ukrižovaný a už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Tá istá sila, ktorá stvorila vesmír, sídli v nás. Výsledkom je, že Satan nemá skutočnú moc nad veriacimi v Krista. Nemôže nás prinútiť k hriechu, nemôže nás vlastniť a vie, že nad ním nakoniec zvíťazíme.

Satan zároveň naďalej spôsobuje problémy veriacim žijúcim v tomto padlom svete. Efezanom 6:10–18 nám pripomína duchovný boj, ktorému čelíme, a dôležitosť kráčania v duchovnej výzbroji. Okrem toho nám Jakub 4:7 hovorí o našej zodpovednosti odolávať Satanovi: Podriaďte sa teda Bohu. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás.Nemáme v sebe žiadnu autoritu nad Satanom. Boh má všetku autoritu a bojuje za nás. Naša odpoveď na Satanove útoky by mala zahŕňať odovzdanie svojho života Bohu, svätý život, modlitbu za Božiu ochranu a odporovanie hriechu. Keď sa postavíme pod Božiu ochranu, Satan nad nami nemá žiadnu moc. Utečie. Okrem toho môžeme reagovať na diablove pokušenia tak, ako to urobil Ježiš. Všetky tri prípady, keď Satan pokúšal Ježiša na púšti, Pán odpovedal citovaním Božieho Slova (Matúš 4:1–11). Ak Ježiš porazil pokušenie prostredníctvom Písma, určite by sme sa mali spoliehať na Bibliu, aby sme prekonali Satanovo pokušenie v našich životoch. Nie nadarmo sa to nazýva meč Ducha (Efezanom 6:17).

Apoštol Pavol nám pripomína, že Satanova moc nebude trvať dlho. Rimanom 16:20 sľubuje, že Boh pokoja čoskoro rozdrví Satana pod vašimi nohami. Stoj pevne v Pánovi a môžeš žiť vo víťazstve nad Satanovými úkladmi.

Top