Ako môžem veriť v Božiu dobrotu, keď je na svete toľko zla?

OdpoveďZlo vo svete nepochádza od Boha. Adam a Eva boli pokúšaní diablom a zhrešili. Hneď potom už Adam a Eva neboli s Bohom na rovnakej vlne. Boh nemôže tolerovať hriech a v sebe žiadny hriech nemá, preto sa ľudstvo pred Bohom skrývalo vo vine a strachu. Možno by sa dalo viniť Adama a Evu zo zla vo svete, tak ako obviňovali seba a hada; všetci však zhrešili a postrádajú Božiu slávu (Rímskym 3:23). Dá sa povedať, že keby sme boli v záhrade namiesto Adama a Evy, zhrešili by sme rovnakým spôsobom.

Boh je dobrý v tom, že má plán vykúpiť padlé ľudstvo. Spasenie, ktoré Ježiš poskytuje, svedčí o Jeho dobrote a láske (Rimanom 5:8). Účinok Pádu je všeobecný, ale aj ponuka Božej milosti (Ján 3:16). Biblia jasne poukazuje na ničivé účinky hriechu na človeka a na beznádej človeka pri riešení vlastného problému s hriechom. Správne pochopenie náuky o hriechu je nevyhnutné na pochopenie Božieho lieku na hriech.Boh je dobrý v tom, že poslal svojho Syna, aby zničil skutky diabla (1. Jána 3:8). Ježiš nazval Satana vládcom tohto sveta (Ján 12:31), čo znamená, že Satanovi bola udelená určitá autorita nad touto zemou. Vina za zlo v tomto svete by mala byť zvalená priamo na Satana. Veľa sa píše o diablovi – prichádza len preto, aby zabíjal, kradol a ničil (Ján 10:10). Je to krutý nepriateľ (1Pt 5:8). Je klamár a vrah (Ján 8:44). Naproti tomu Ježiš je Dobrý pastier, ktorý dáva svoj život za ovce (Ján 10:11). On je Baránok Boží, obetovaný za nás (Zjavenie 5:6). On je pravda a život (Ján 14:6). Ježiš je semenom ženy, aby rozdrvil hlavu hada (Genesis 3:15). Ježiš je vtelená dobrota.Boh je dobrý v tom, že uskutočňuje plán, ako raz a navždy zbaviť vesmír zla. Je Bohom spravodlivosti a jedného dňa napraví všetko (Žalm 89:14; Zjavenie 21:5). S hriechom a zlom sa bude zaobchádzať dokonalým súdom (Zjavenie 20:13). Kvôli Kristovi máme prísľub z Rimanom 16:20, Boh pokoja čoskoro rozdrví Satana pod vašimi nohami.

Boh je dobrý v tom, že sa stará o svoje deti (Matúš 6:33). Všetkým dáva život a všetko podporuje svojou múdrosťou a mocou (Židom 1:3). Je trpezlivý s hriešnikmi, chce, aby prišli k pokániu a našli večný život (2Pt 3:9). Boh nám teraz dáva večný život a život v hojnosti, bez trestu smrti za hriech (Rimanom 6:23). Je bohatý na milosrdenstvo pre svoju veľkú lásku k nám (Efezanom 2:4).Len si predstavte Bezhriešneho, ktorý všetko stvoril, ako svojvoľne visí na kríži a prelieva svoju krv za hriech tých, ktorí v Neho uverili. Kto Ho môže obviniť z nespravodlivosti (Rimanom 9:14)? Ježiš dokazuje Božiu lásku. Láska pochádza od Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska (1 Ján 4:7-8).

Top