Čo mal Ježiš na mysli, keď nám prikázal milovať svojich nepriateľov?

Čo mal Ježiš na mysli, keď nám prikázal milovať svojich nepriateľov? OdpoveďKeď Ježiš povedal, že máme milovať svojich nepriateľov, vytvoril nový štandard pre vzťahy. Zástupom, ktorí počúvali Jeho Kázeň na vrchu, hlásal, že vedia, že majú milovať blížneho, pretože príkaz milovať blížneho je Božím zákonom (3 Moj 19,18). To, že preto musíme nenávidieť svojho nepriateľa, z toho Židia nesprávne vyvodili. Aj keď žiadny biblický verš výslovne nehovorí nenáviď svojho nepriateľa, farizeji možno trochu nesprávne použili niektoré pasáže Starého zákona o nenávisti k Božím nepriateľom (Žalm 139:19-22; 140:9-11). Ježiš však nahradil túto myšlienku ešte vyšším štandardom: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach (Matúš 5:44-45). Ježiš ďalej vysvetľuje, že milovať tých, ktorí nás milujú, je ľahké a dokážu to aj neveriaci. Potom nám prikazuje, aby sme boli dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec (Matúš 5:43-48).

Ježiš svojim nasledovníkom vysvetlil, že by sa mali držať skutočného významu Božieho zákona tým, že budú milovať svojich nepriateľov rovnako ako svojich blížnych. Raz sa jeden farizej opýtal Ježiša: Kto je môj blížny? (Lukáš 10:29). Ježiš potom povedal podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Tu Ježiš učil, že Jeho nasledovníci musia prejavovať lásku všetkým druhom ľudí – bez ohľadu na vieru, národnosť alebo osobnosť – vrátane nepriateľov. Ak milujete svojich nepriateľov a modlíte sa za tých, ktorí vás prenasledujú, potom skutočne odhalíte, že Ježiš je Pánom vášho života.Použitím znázornenia vychádzajúceho slnka a dažďa, ktorý padá na dobrých aj zlých, Ježiš ukazuje Božiu lásku bez rozdielu všetkým ľuďom. Jeho učeníci potom musia odrážať Jeho charakter a prejavovať rovnakú lásku bez rozdielu k priateľom aj nepriateľom. Ježiš nás učí, že musíme žiť podľa vyššieho štandardu, než aký svet očakáva – podľa štandardu, ktorý nie je možné dosiahnuť vlastným úsilím. Len vďaka moci Božieho Ducha môže Jeho ľud skutočne milovať a modliť sa za tých, ktorí im chcú ublížiť (Rimanom 12:14-21).Nakoniec, keď nám Ježiš dal napomenutie, aby sme milovali svojich nepriateľov, dáva nám tento príkaz: Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec (Matúš 5:48). Ako synovia nášho Otca (Matúš 5:45) máme byť dokonalí, rovnako ako On je dokonalý. Toto je pre hriešneho človeka úplne nemožné dosiahnuť. Tento nedosiahnuteľný štandard je presne to, čo samotný Zákon požadoval (Jakub 2:10). Ako teda môže Ježiš požadovať nemožné? Neskôr nám hovorí: U človeka je to nemožné, ale u Boha je všetko možné (Matúš 19:26). To, čo Boh požaduje, môže splniť iba On, vrátane požiadavky milovať našich nepriateľov. To, čo je pre človeka nemožné, sa stáva možným pre tých, ktorí dávajú svoj život Ježišovi Kristovi prostredníctvom moci Ducha Svätého, ktorý žije v našich srdciach.

Top