Aká je neprávosť otcov v Exodus 34:7?

Aká je neprávosť otcov v Exodus 34:7?

Exodus 34:7 hovorí: ,Avšak nenecháva vinníkov bez trestu; trestá deti a ich deti za hriech otcov do tretieho a štvrtého pokolenia.“ Tento verš sa často vykladá tak, že Boh potrestá deti za hriechy ich otcov. Niektorí učenci sa však domnievajú, že tento verš v skutočnosti učí, že Boh je milosrdný a odpustí hriešnikom, ak budú činiť pokánie.

OdpoveďV Exodus 34:7 Boh hovorí Mojžišovi a hovorí, že trestá deti za neprávosť otcov do tretieho a štvrtého pokolenia. Rovnaká myšlienka sa nachádza už skôr v 2. Mojžišovej 20:5, keď Boh povedal Mojžišovi desať prikázaní. Tu a v iných veršoch slovo otec možno chápať ako odkaz na otcov aj matky. NIV jednoducho odkazuje na hriech rodičov.Konkrétne hriechy otca nie sú uvedené v Exodus 34:7. Kontext verša a knihy by však naznačoval hriechy modlárstva a nevery. V tomto bode knihy Exodus boli Izraeliti oslobodení z otroctva v Egypte a putujú do zasľúbenej zeme. V 2. Mojžišovej 32 sa Mojžiš stretol na vrchu Sinaj s Bohom, keď Izraeliti začali netrpezlivo čakať, kým sa vráti. A tak im veľkňaz Áron urobil modlu zo zlata v podobe teľaťa, ktorému sa klaňali. Keď Mojžiš zostúpil z vrchu a videl modlárstvo ľudu, nahneval sa a rozbil kamenné dosky, na ktorých Pán napísal desať prikázaní. Boh potom prikázal Mojžišovi, aby vyrobil nové kamenné dosky a vrátil sa na vrchol hory Sinaj, kde opäť vydá zákon. Vtedy sa Boh opísal, že navštívil neprávosť otcov na deťoch a na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia (Exodus 32:7, NKJV).

V dôsledku ich modlárstva Boh Izraelitov potrestal a 3 000 z nich bolo zabitých (2. Mojžišova 32:27–28). Ich pokračujúca nevera voči Bohu ich viedla k tomu, že putovali púšťou 40 rokov a táto generácia nevstúpila do zasľúbenej zeme (4. Mojžišova 14:29–34). Následky týchto trestov by pocítila tretia a štvrtá generácia Izraelitov. Ako Boh sľúbil v 2. Mojžišovej 34:7, hriechy otcov postihli ich potomstvo.Takže v kontexte 2M 34:7 možno hriechy otca chápať ako modlárstvo a neveru. Inými slovami, Izraeliti neverili, že Boh urobí to, čo sľúbil, že ich bezpečne privedie do zasľúbenej zeme.Je dôležité poznamenať, že ani v rámci mojžišovského zákona sa od detí nevyžadovalo, aby trpeli trestom za hriechy svojich rodičov (pozri 5. Mojžišovu 24:16). Postavenie dieťaťa pred Bohom nebolo určené ani konaním jeho rodičov (pozri Ezechiel 18:1–32). Neexistuje však nič také ako hriech bez následkov. Keď rodič zhreší, jeho deti (a vnúčatá) môžu očakávať negatívne, pozemské následky tohto hriechu. Napríklad, ak je otec alkoholik, jeho deti nebudú za jeho hriech potrestané; budú sa však musieť vysporiadať s negatívnymi dôsledkami jeho konania, akými sú slovné napádanie, napäté manželstvo s matkou, finančné problémy a iné.

Skrze Ježiša a Jeho smrť na kríži bol všetok trest za hriech raz a navždy zaplatený a nepočíta sa s tými, ktorí v Neho veria (Rimanom 6:10; 1. Petrovi 3:18). Vo chvíľach, keď sa musíme vysporiadať s dôsledkami hriechu iných ľudí, môžeme si spomenúť, že Boh nám dal Ducha Svätého ako utešiteľa a pomocníka (Ján 14:16–17) a že Boh zasľúbil, že bude všetko spolupracovať. dobro tých, ktorí Ho milujú (Rimanom 8:28).

Top