Čo je moderná anglická verzia (MEV)?

Čo je moderná anglická verzia (MEV)? OdpoveďModerná anglická verzia – História
Prekladateľské práce na modernej anglickej verzii sa začali v roku 2005 a prekladateľské práce na modernej anglickej verzii boli dokončené koncom roka 2013. Biblia MEV sa prvýkrát dostala na pulty v polovici roka 2014, pričom exkluzívnym vydavateľom bola Passio, divízia Charisma House.Moderná anglická verzia – metóda prekladu
Prekladatelia a vydavatelia modernej anglickej verzie opisujú metódu prekladu ako formálnu korešpondenciu alebo formálnu ekvivalenciu, čo znamená, že cieľom MEV bolo čo najprísnejšie slovo za slovom. Cieľom bolo doslovne preložiť Božie Slovo tak, aby sa zachovalo posolstvo, no zostalo čitateľné pre dnešný svet. Prekladatelia modernej anglickej verzie sa tiež snažili zostať čo najbližšie k verzii King James, a tak, kedykoľvek to bolo možné, text verzie King James Version bol zachovaný. Aj z tohto dôvodu sa ako podklad pre rukopis použili vydanie Jacob ben Hayyim masoretského textu (pre Starý zákon) a Textus Receptus (pre Nový zákon).Moderná anglická verzia – klady a zápory
Celkovo je moderná anglická verzia, ako tvrdí, jasným, úctivým a presným prekladom Biblie do modernej angličtiny. Zvyčajne sa mu podarí dosiahnuť formálnu korešpondenciu pri zachovaní čitateľnosti. Cieľ MEV zostať blízko textu verzie King James niekedy vedie k tomu, že verš neznie úplne moderne, ale je to zriedkavé. Rovnako je prinajlepšom otázne použitie rovnakého hebrejského a gréckeho rukopisu ako KJV, pričom sa úplne ignorujú stovky dôležitých rukopisov, ktoré boli objavené od roku 1611 nášho letopočtu. Moderná anglická verzia bude stále dostávať jed a nenávisť od davu iba KJV. Vydavatelia sú tiež úzko prepojení s charizmatickými denomináciami. Nezdá sa však, že by existoval silný charizmatický vplyv na niektorý z relevantných veršov.Moderná anglická verzia – vzorové verše
Ján 1:1, 14 - Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme videli Jeho slávu, slávu ako jednorodeného Syna Otca, plného milosti a pravdy.

Jn 3:16 - Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Jn 8:58 - Ježiš im povedal: Veru, veru vám hovorím, prv ako sa Abrahám narodil, JA SOM.

Efezanom 2:8-9 - Milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je z vás. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Títovi 2:13 - keď očakávame blaženú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,

Top