Aký je vzťah medzi spasením a odpustením?

Aký je vzťah medzi spasením a odpustením? OdpoveďKeď prijmeme Ježiša ako svojho Spasiteľa, dostaneme spasenie a odpustenie. Ale to nie je všetko. Biblia hovorí, že dostávame aj ospravedlnenie, vykúpenie, zmierenie, zmierenie, zmierenie a znovuzrodenie. Každý z týchto teologických výrazov vyjadruje úžasné pravdy o požehnaní, ktoré dostávame, keď sa Ježiš stane naším Spasiteľom. Spása a odpustenie , hoci súvisia, nie sú úplne rovnaké.

Termín spasenie pochádza z gréckeho slova sozo , čo znamená byť doručený, zachránený. Spása je oslobodenie od trestu za hriech, čiže večné odlúčenie od Boha (Rímskym 6:23; Matúš 25:46). Spása je to, že nás Boh vyslobodzuje z nášho zaslúženého osudu. Spasenie zahŕňa aj bezprostrednejšie vyslobodenie z moci hriechu v tomto živote. Hriech stratil svoju nadvládu nad spasenými (Rímskym 6:14). Viera v Ježiša Krista nás zachraňuje z prázdneho a nezmyselného života opísaného v Kazateľovi a poskytuje nám život, ktorý je hojný a plodný (Ján 10:10; Gal 5:22–23).Termín odpustenie pochádza z gréckeho slova aphiemi , čo znamená pustiť sa, vzdať sa, už ďalej nedržať. Keď nám Ježiš odpustí, naše hriechy, previnenia, neprávosti a priestupky sú vymazané a vymazané zo záznamu. Odpustenie hriechu je analogické s vymazaním finančného dlhu. Keď nám Boh odpustí naše hriechy, sme slobodní. Naše hriechy sú zmazané. Boh ich nikdy nebude držať proti nám (Žalm 103:12).Spása a odpustenie spolu úzko súvisia. Bez odpustenia niet spásy. Spasenie je to, že nás Boh oslobodzuje od následkov hriechu. Odpustenie je Božím vymazaním nášho dlhu za hriech. Aby sme použili finančnú ilustráciu, odpustenie je Božie skartovanie dokumentov, ktoré uvádzajú náš dlh, a spasenie je to, že nás Boh prepúšťa z väzenia dlžníkov. Chváľte Boha za úžasné spasenie a odpustenie, ktoré nám poskytol. Nech naše životy odzrkadľujú vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil (Rimanom 12:1).

Top