Kto bol Filip v Biblii?

Kto bol Filip v Biblii? OdpoveďV Biblii sa spomínajú štyria rôzni muži menom Filip. Filip bolo meno dvoch synov kráľa Herodesa Veľkého s rôznymi manželkami (Lukáš 3:1 a Matúš 14:3). Ďalší dvaja Filipovia v Biblii boli Kristovými služobníkmi a boli nápomocní v ranej cirkvi: Filip, učeník a apoštol Krista, a Filip, evanjelista.

Učeník menom Filip bol spolu s Petrom a Ondrejom z Betsaidy v Galilei (Ján 1:44; 12:21). Ježiš zavolal Filipa, ktorý bol učeníkom Jána Krstiteľa (Ján 1:43), a potom Filip šiel, našiel Natanaela a povedal mu o Ježišovi. Natanael sa stal aj Ježišovým učeníkom. Biblia neobsahuje veľa biografických podrobností o Filipovi ani o žiadnom z iných učeníkov, no Ján niekoľkokrát zaznamenáva, keď Filip hovoril s Ježišom.Prvým zaznamenaným aktom Filipa ako Ježišovho učeníka bolo ísť a povedať to svojmu priateľovi Natanaelovi. Neskôr za Filipom prišli niektorí pohania, konkrétnejšie Gréci z Betsaidy, ktorí požiadali Filipa, aby ich predstavil Ježišovi (Ján 12:20–22). Filip bol učeníkom, ktorý vypočítal množstvo peňazí, ktoré by bolo potrebné na nakŕmenie 5 000 (Ján 6:7). Po Poslednej večeri Filip požiadal Ježiša, aby im ukázal Otca, čo viedlo k Ježišovmu výroku: Kto videl mňa, videl Otca (Ján 14:8–9). Naposledy Biblia spomína učeníka Filipa ako jedného z tých, ktorí sa zhromaždili v Jeruzaleme, aby sa modlili po Pánovom nanebovstúpení (Skutky 1:13). Tradícia uvádza, že Filip odišiel do Frýgie (v dnešnom Turecku) ako misionár a bol tam umučený v Hierapolise.Druhý Filip sa zvyčajne odlišuje od učeníka rovnakého mena tak, že ho nazývame Filip evanjelista alebo Filip diakon. Často sa predpokladá, že tento Filip bol jedným zo sedemdesiatich dvoch mužov, ktorých Ježiš vyslal v Lukášovi 10:1, hoci Biblia túto súvislosť neuvádza. Vieme, že Filip bol jedným z pôvodných siedmich diakonov vybraných na službu v jeruzalemskom zbore (Skutky 6:5). Filip mal srdce pre evanjelizáciu, a keď nastalo veľké prenasledovanie v Skutkoch 8:1, Filip opustil Jeruzalem, aby sa stal evanjelistom v Samárii (Skutky 8:5–12). Po založení cirkvi v Samárii Duch Svätý použil Filipa, aby priniesol evanjelium etiópskemu eunuchovi, členovi dvora Candace, etiópskej kráľovnej. Filip našiel eunucha sedieť vo svojom voze, čítať Izaiáša a snažiť sa pochopiť prorokove slová. Filip sa ponúkol, že to vysvetlí, a eunuch ho pozval, aby prišiel a posadil sa k nemu. Nakoniec bol eunuch zachránený a pokrstený (Skutky 8:26–39). Hneď po krste Duch Pánov odniesol Filipa do Azotu, kde pokračoval v kázaní evanjelia v mestách odtiaľ do Cézarey (Sk 8:40).

O dvadsať rokov neskôr sa Filip spomína znova, stále v Cézarei (Skutky 21:8–9). Pavol, Lukáš a ďalší cestovali do Jeruzalema a zastavili sa vo Filipovom dome v Cézarei. S Filipom zostali niekoľko dní. Filip mal v tom čase štyri slobodné dcéry, z ktorých všetky mali dar proroctva. To je poslednýkrát, čo Biblia spomína evanjelistu Filipa.Top